lắp đặt bơm 12/10 K-HS vị trí bơm đầu quặng – Chi Nhánh Tuyển Đồng Sin Quyền, Lào Cai -VIMICO